New!
.

Ethical Standard

การดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยด้านแรงงาน สมาชิกสมาคมฯ ได้ลงนามและปฏิบัติตามข้อตกลงด้านจริยธรรมแรงงาน 8 ข้อ ของสมาคม และได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ ด้วย ซึ่งจะมีตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี

More

Ship to shore rights project website.

รายงานการดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

 

Ethical Labour Practice – Code of Conduct on Workers
More